ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองแวงป่งสัง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010131
PERCODE 6 หลัก760275
กระทรวง 10 หลัก1039760275
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวงป่งสัง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGWAENGPONGSANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปางกู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์982435521
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760275
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.0114567
Longitude
102.5517077

KM.

นาย สมพร อินทรักษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว ขนิษฐา ศิลาจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาย นิรุติ วิกล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาง ศิริพร ประจันพล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ อาวุโส
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว ทิพวรรณ บรรเทิงสุข
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว ธัญญารัตน์ เศษวิภักดิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
นาย บุญส่ง อ้วนสาเล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาย ณรงค์กร ศรีโจมรัก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาง ทองใส ศรีสวะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน