ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านทรายงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010012
PERCODE 6 หลัก760024
กระทรวง 10 หลัก1039760024
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรายงาม
ชื่อ (อังกฤษ)saingam
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านทรายงาม
ตำบลนามะเฟือง
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์890360796
อีเมล์แอดเดรสbutsim2002thru@gmail.com
เว็บไซต์www.facebook/?ç???¹??ҹ???§??
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.0402620001
Longitude
102.442046321

KM.

นาง รุ่งรัตน์ หวันเสนา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาย สุธี บุญน้อม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นางสาว ศิรินาถ ไชยวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญงาน
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว หฤทัย ประโคลาพัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญงาน
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย ภาสกรณ์ ไพรวัลย์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาย บัวพัน บุญเพิ่ม
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นาง ฉายสุดาลักษณ์ ทุมชะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน