สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390100797602571039760257 ชุมชนบ้านกุดดู่กุดดู่โนนสังโนนสัง 4 4021246----16482114ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100807602581039760258 บ้านหนองแวงกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 2821346543--216112017ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100817602591039760259 บ้านหนองเม็กกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 2821246----15281914ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100827602601039760260 บ้านโสกช้างกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 52416----46866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100837602611039760261 บ้านหัวขัวกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 3021176----14781813ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100847602621039760262 นิคมสงเคราะห์ 2กุดดู่โนนสังโนนสัง 4 112336----44866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100857602631039760263 บ้านกุดคอเมยกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 122376----49863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100987602901039760290 นิคมสงเคราะห์วิทยานิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 252796273--131111216ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100997602911039760291 บ้านโคกสะอาดนิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 262956----12181510ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101007602921039760292 บ้านดงบากนิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 112626----73898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1