สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390101087602481039760248 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสังโนนสัง 1 4521708----215102213ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101097602431039760243 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสังโนนสัง 1 3421787----21292414ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101107602441039760244 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 1 142586----72899ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101117602451039760245 บ้านโสกจานโนนสังโนนสังโนนสัง 1 142636----7781010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101137602471039760247 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสังโนนสัง 1 2921616----19082413ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101147603011039760301 บ้านท่าศิลาบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 122406----52876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101157603021039760302 บ้านกุดแห่บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ---3-----3--ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101167602971039760297 บ้านค้อบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 212866443--151111417ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101177602981039760298 บ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 102496----59873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101187602991039760299 บ้านหนองนกเขียนบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 142466----60885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101197603001039760300 บ้านกุดฉิมบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 172666----838108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1