รหัส โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
39010001โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 36.43 34.14 24.29 33.04 31.98 4 145 -5.54 -6.65 -8.21
39010003ยางหลวงพิทยาคม 46.73 31.13 25.31 30.66 33.46 3 134 -4.06 -5.17 -6.73
39010006บ้านกุดจิก 46.86 34.05 35.71 30.36 36.75 1 90 -0.77 -1.88 -3.44
39010007บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 50.23 34.75 27.03 32.03 36.01 2 95 -1.51 -2.62 -4.18
39010009ชุมชนนาคำไฮวิทยา 40.48 28.15 28.37 28.25 31.31 5 153 -6.21 -7.32 -8.88
39010011บ้านนามะเฟือง 46.92 30.79 28.97 29.09 33.94 8 128 -3.58 -4.69 -6.25
39010012บ้านทรายงาม 45.31 36.22 39.44 41.32 40.57 1 39 3.05 1.94 0.38
39010013บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 43.83 29.88 31.25 25.00 32.49 9 143 -5.03 -6.14 -7.70
39010014บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 50.69 33.13 33.06 27.08 35.99 6 98 -1.53 -2.64 -4.20
39010015บ้านกุดเต่า 46.25 36.38 26.67 32.29 35.40 7 107 -2.12 -3.23 -4.79
39010016บ้านนาอ่าง 53.05 26.63 35.00 31.25 36.48 5 93 -1.04 -2.15 -3.71
39010017บ้านโนนขมิ้น 34.00 33.13 26.88 30.47 31.12 7 156 -6.40 -7.51 -9.07
39010018บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้ 50.62 30.67 39.62 39.90 40.20 3 42 2.68 1.57 0.01
39010019บ้านโนนคูณ 42.92 30.96 28.33 36.46 34.67 6 116 -2.85 -3.96 -5.52
39010020บ้านนาเลิง 50.98 37.03 42.50 40.00 42.63 2 28 5.11 4.00 2.44
39010021บ้านห้วยไร่ 61.58 41.79 34.17 36.46 43.50 1 24 5.98 4.87 3.31
39010022ร่มเกล้า 41.66 33.47 30.56 28.26 33.49 2 133 -4.03 -5.14 -6.70
39010023บ้านโนนทัน 44.17 28.79 26.67 23.96 30.90 3 159 -6.62 -7.73 -9.29
39010027บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ 32.42 35.29 30.83 26.04 31.15 10 155 -6.37 -7.48 -9.04
39010028บ้านโคกกุง 53.14 35.29 33.23 38.93 40.15 2 44 2.63 1.52 -0.04
39010030บ้านดอนนาดี 56.14 36.14 34.55 33.52 40.09 3 46 2.57 1.46 -0.10
39010031บ้านข้องโป้ 54.63 35.89 28.33 31.25 37.53 4 81 0.01 -1.10 -2.66
39010035บ้านพร้าว 44.54 35.96 32.32 40.40 38.31 1 69 0.79 -0.32 -1.88
39010036บ้านบกโนนเรียง 47.64 32.85 33.13 33.33 36.74 2 91 -0.78 -1.89 -3.45
39010037บ้านศรีสุขนาล้อม 42.59 30.69 28.13 31.25 33.17 4 137 -4.35 -5.46 -7.02
39010039บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 44.86 29.51 26.67 25.69 31.68 5 149 -5.84 -6.95 -8.51
39010040บ้านบุ่งบก 38.00 33.92 27.50 23.96 30.85 11 160 -6.67 -7.78 -9.34
39010041ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 51.92 31.06 28.75 32.29 36.01 6 96 -1.51 -2.62 -4.18
39010042โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 48.79 35.29 35.83 29.69 37.40 5 85 -0.12 -1.23 -2.79
39010043บ้านโคกน้ำเกี้ยง 40.48 33.99 25.00 27.92 31.85 10 147 -5.67 -6.78 -8.34
39010044บ้านลาด 46.89 31.27 35.54 36.38 37.52 4 82 -1.11 -2.67
39010045บ้านห้วยหามต่าง 45.56 21.75 31.25 32.81 32.84 9 140 -4.68 -5.79 -7.35
39010046บ้านห้วยลึก 46.25 30.96 33.33 32.29 35.71 5 105 -1.81 -2.92 -4.48
39010047บ้านตำแย 52.58 35.40 34.17 27.60 37.44 4 84 -0.08 -1.19 -2.75
39010048บ้านคึมชาดห้วยบง 57.25 39.63 25.00 37.50 39.85 7 49 2.33 1.22 -0.34
39010049บ้านนาวังเวิน 55.13 31.50 30.00 34.38 37.75 3 79 0.23 -0.88 -2.44
39010050บ้านลำภู 33.75 20.13 22.50 25.00 25.35 4 177 -12.17 -13.28 -14.84
39010051อนุบาลหนองบัวลำภู 44.69 32.51 31.14 29.93 34.57 1 119 -2.95 -4.06 -5.62
39010054หนองบัววิทยายน 54.44 38.98 35.64 47.79 44.21 1 20 6.69 5.58 4.02
39010056บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 52.16 33.13 33.75 48.44 41.87 2 32 4.35 3.24 1.68
39010057บ้านสุขเกษม 41.69 38.54 25.42 36.98 35.66 6 106 -1.86 -2.97 -4.53
39010060บ้านเสาเล้า 48.25 13.63 18.75 23.44 26.02 7 176 -11.50 -12.61 -14.17
39010062ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 67.79 40.71 29.17 34.90 43.14 5 26 5.62 4.51 2.95
39010063บ้านดอนยานาง 58.69 39.78 36.25 32.81 41.88 6 31 4.36 3.25 1.69
39010064บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 52.50 39.63 43.33 51.04 46.63 2 11 9.11 8.00 6.44
39010065บ้านหินลับศิลามงคล 45.20 36.97 34.58 32.03 37.20 8 87 -0.32 -1.43 -2.99
39010066บ้านหนองบัวโซม 59.28 35.79 42.00 40.31 44.35 4 19 6.83 5.72 4.16
39010067บ้านโคกกลางโนนงาม 61.85 44.95 35.00 66.25 52.01 1 5 14.49 13.38 11.82
39010068บ้านหนองปลาขาว 56.65 47.55 39.50 39.38 45.77 3 14 8.25 7.14 5.58
39010069หนองหว้าวิทยาสรรค์ 35.88 29.29 30.75 26.56 30.62 8 164 -6.90 -8.01 -9.57
39010070บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย 47.12 37.03 35.17 32.92 38.06 5 73 0.54 -0.57 -2.13
39010071บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 45.67 30.96 35.83 43.23 38.92 4 59 1.40 0.29 -1.27
39010072หัวนาศึกษาวิทย์ 52.19 36.26 37.65 32.90 39.75 3 51 2.23 1.12 -0.44
39010073บ้านข่าดอนเข็ม 64.30 42.70 36.33 34.38 44.43 1 18 6.91 5.80 4.24
39010074บ้านดินทรายอ่อน 45.50 32.06 26.82 28.98 33.34 3 135 -4.18 -5.29 -6.85
39010075บ้านโนนสวรรค์หนองแก 48.45 30.53 33.25 29.06 35.32 7 110 -2.20 -3.31 -4.87
39010076บ้านดอนหัน 41.13 31.81 34.38 25.78 33.28 8 136 -4.24 -5.35 -6.91
39010077บ้านโนนม่วง 57.97 43.84 38.44 35.55 43.95 2 21 6.43 5.32 3.76
39010078บ้านหนองแสงนาล้อม 38.23 30.17 29.77 26.70 31.22 6 154 -6.30 -7.41 -8.97
39010079ชุมชนบ้านกุดดู่ 52.92 36.59 33.50 29.58 38.15 5 72 0.63 -0.48 -2.04
39010080บ้านหนองแวง 59.13 39.73 33.33 27.34 39.88 2 48 2.36 1.25 -0.31
39010081บ้านหนองเม็ก 49.47 43.61 35.33 30.42 39.71 3 52 2.19 1.08 -0.48
39010082บ้านโสกช้าง 40.42 26.63 33.33 31.25 32.91 9 139 -4.61 -5.72 -7.28
39010083บ้านหัวขัว 52.93 32.66 34.46 29.46 37.38 6 86 -0.14 -1.25 -2.81
39010084นิคมสงเคราะห์ 2 35.55 30.53 28.50 28.13 30.68 10 162 -6.84 -7.95 -9.51
39010085บ้านกุดคอเมย 54.88 39.73 34.17 28.65 39.36 4 54 1.84 0.73 -0.83
39010086โคกม่วงประชาสรรค์ 47.93 27.81 33.64 31.25 35.16 4 112 -2.36 -3.47 -5.03
39010087ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 31.81 31.50 26.88 22.27 28.12 8 175 -9.40 -10.51 -12.07
39010088บ้านข่าน้อย 48.88 35.07 35.00 36.33 38.82 3 61 1.30 0.19 -1.37
39010089หนองปิงบุ่งบกวิทยา 46.18 31.30 29.25 30.31 34.26 5 123 -3.26 -4.37 -5.93
39010092บ้านโคกใหญ่ 51.56 36.43 26.46 37.50 37.99 3 75 0.47 -0.64 -2.20
39010095บ้านหนองตานา 50.14 32.40 30.56 30.90 36.00 5 97 -1.52 -2.63 -4.19
39010096บ้านหนองสะแบง 58.75 26.63 41.25 29.69 39.08 1 57 1.56 0.45 -1.11
39010097บ้านโนนปอแดง 38.88 26.63 29.17 22.92 29.40 9 172 -8.12 -9.23 -10.79
39010098นิคมสงเคราะห์วิทยา 46.20 35.56 31.25 30.47 35.87 7 102 -1.65 -2.76 -4.32
39010099บ้านโคกสะอาด 59.23 31.41 35.00 38.35 41.00 1 36 3.48 2.37 0.81
39010100บ้านดงบาก 47.33 38.45 32.00 21.25 34.76 8 115 -2.76 -3.87 -5.43
39010103บ้านโนนตาล 55.16 38.89 34.38 32.42 40.21 1 41 2.69 1.58 0.02
39010104บ้านโนนสว่าง 53.29 40.73 29.29 37.50 40.20 2 43 2.68 1.57 0.01
39010105บ้านโนนเมือง 44.34 33.94 25.94 23.44 31.92 7 146 -5.60 -6.71 -8.27
39010106บ้านห้วยบง 36.89 38.90 29.44 29.17 33.60 6 130 -3.92 -5.03 -6.59
39010108บ้านโนนสงเปลือย 48.22 31.26 37.60 34.24 37.83 6 77 0.31 -0.80 -2.36
39010109โนนสังวิทยาสรรค์ 52.29 36.63 26.73 37.98 38.41 4 66 0.89 -0.22 -1.78
39010110บ้านโคกกลาง 48.00 38.70 32.86 35.27 38.71 3 62 1.19 0.08 -1.48
39010111บ้านโสกจาน 60.90 37.15 43.50 38.13 44.92 1 15 7.40 6.29 4.73
39010113บ้านหนองแวงงิ้วตาก 53.04 33.43 31.67 32.14 37.57 7 80 0.05 -1.06 -2.62
39010114บ้านท่าศิลา 35.83 28.79 39.17 30.21 33.50 9 132 -4.02 -5.13 -6.69
39010116บ้านค้อ 47.18 36.78 33.86 25.85 35.92 8 101 -1.60 -2.71 -4.27
39010117บ้านหนองทุ่ม 55.38 42.88 30.00 32.03 40.07 2 47 2.55 1.44 -0.12
39010118บ้านหนองนกเขียน 38.95 26.63 32.50 28.13 31.55 10 151 -5.97 -7.08 -8.64
39010119บ้านกุดฉิม 48.53 35.56 32.50 35.16 37.94 5 76 0.42 -0.69 -2.25
39010120บ้านหนองเล้าข้าว 67.23 41.45 40.68 44.89 48.56 1 7 11.04 9.93 8.37
39010121นิคมโคกม่วงศรีสมพร 54.00 33.13 47.50 43.75 44.60 4 16 7.08 5.97 4.41
39010122บ้านหินสิ่ว 60.50 39.63 20.63 22.66 35.86 10 103 -1.66 -2.77 -4.33
39010123บ้านถิ่น 48.28 37.74 31.00 38.44 38.87 6 60 1.35 0.24 -1.32
39010124บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 56.46 33.72 38.27 29.57 39.51 5 53 1.99 0.88 -0.68
39010125บ้านกุดกวางสร้อย 54.90 22.73 34.00 35.63 36.82 8 89 -0.70 -1.81 -3.37
39010126บ้านโสกก้านเหลือง 55.00 29.88 31.67 36.98 38.38 7 67 0.86 -0.25 -1.81
39010127โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 48.63 33.94 29.38 26.56 34.63 11 117 -2.89 -4.00 -5.56
39010129นิคมวัฒนา 6 45.22 33.13 27.81 30.47 34.16 12 126 -3.36 -4.47 -6.03
39010130บ้านหนองบัวเงิน 65.75 41.79 35.83 40.63 46.00 3 13 8.48 7.37 5.81
39010131บ้านหนองแวงป่งสัง 50.10 34.43 36.50 24.38 36.35 9 94 -1.17 -2.28 -3.84
39010132นิคมสงเคราะห์ 3 64.67 48.71 40.83 32.29 46.63 2 12 9.11 8.00 6.44
39010133บ้านหนองเหมือดแอ่ 56.04 32.64 33.96 28.39 37.76 4 78 0.24 -0.87 -2.43
39010134บ้านท่าลาด 53.61 36.08 34.32 29.83 38.46 2 65 0.94 -0.17 -1.73
39010135หนองกุงจารย์ผางวิทยา 41.98 32.48 25.75 27.19 31.85 8 148 -5.67 -6.78 -8.34
39010136บ้านโคกป่ากุง 28.96 27.71 25.83 33.33 28.96 10 174 -8.56 -9.67 -11.23
39010137บ้านหนองลุมพุก 47.65 31.83 25.50 23.75 32.18 7 144 -5.34 -6.45 -8.01
39010138บ้านหนองกุงคำไฮ 47.08 32.40 26.67 28.13 33.57 6 131 -3.95 -5.06 -6.62
39010140บ้านกุดแท่น 69.14 46.21 34.64 43.75 48.44 2 8 10.92 9.81 8.25
39010141บ้านวังคูณ 40.67 36.38 27.50 28.13 33.17 7 138 -4.35 -5.46 -7.02
39010144บ้านโนนเสถียร 59.60 36.38 39.25 42.81 44.51 3 17 6.99 5.88 4.32
39010145บ้านทรายมูล 39.09 28.06 30.38 26.72 31.06 8 157 -6.46 -7.57 -9.13
39010146บ้านหนองอุ 42.81 30.96 28.33 24.31 31.60 7 150 -5.92 -7.03 -8.59
39010147บ้านหนองขามท่างาม 34.59 31.50 28.13 27.73 30.49 9 166 -7.03 -8.14 -9.70
39010148บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด 42.46 39.17 33.08 29.09 35.95 5 99 -1.57 -2.68 -4.24
39010151บ้านห้วยบ่อทอง 51.00 33.13 30.00 53.13 41.82 5 33 4.30 3.19 1.63
39010152ชุมชนบ้านนากอก 49.57 43.52 40.36 41.52 43.74 3 23 6.22 5.11 3.55
39010153โคกม่วงทองวิทยา 45.38 33.13 36.67 41.67 39.21 9 56 1.69 0.58 -0.98
39010154บ้านกุดดุกสุขเกษม 61.58 46.33 26.67 40.63 43.80 2 22 6.28 5.17 3.61
39010155บ้านโคกล่าม 72.38 46.13 40.00 53.13 52.91 1 3 15.39 14.28 12.72
39010156บ้านโนนงาม 49.66 37.85 39.32 38.07 41.23 6 35 3.71 2.60 1.04
39010157บ้านโคกสนั่น 44.63 52.63 22.50 40.63 40.10 7 45 2.58 1.47 -0.09
39010158บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 45.92 42.00 36.67 32.29 39.22 8 55 1.70 0.59 -0.97
39010159บ้านแกท่าวารี 34.56 42.88 31.25 34.38 35.77 12 104 -1.75 -2.86 -4.42
39010160บ้านโนนสำราญสมสนุก 48.31 36.38 28.44 39.06 38.05 11 74 0.53 -0.58 -2.14
39010161บ้านวังไฮ 36.05 35.08 31.25 37.19 34.89 13 113 -2.63 -3.74 -5.30
39010162บ้านโนนข่า(พอง) 39.92 48.29 25.00 40.63 38.46 10 64 0.94 -0.17 -1.73
39010163นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 51.44 42.58 40.00 38.54 43.14 4 27 5.62 4.51 2.95
39010165บ้านโนนหว้าทอง 70.75 66.56 51.25 45.31 58.47 1 1 20.95 19.84 18.28
39010166บ้านตะเคียนทอง 51.38 37.46 39.17 36.98 41.25 2 34 3.73 2.62 1.06
39010167ฝายหินประชารักษ์ 33.61 28.03 31.18 29.28 30.53 12 165 -6.99 -8.10 -9.66
39010168บ้านมอเหนือ 41.93 31.35 34.09 29.55 34.23 8 124 -3.29 -4.40 -5.96
39010169บ้านโนนสะอาด 40.29 40.71 29.17 28.13 34.58 5 118 -2.94 -4.05 -5.61
39010170โนนคูณวิทยา 63.30 43.53 39.50 51.25 49.40 1 6 11.88 10.77 9.21
39010171ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา 42.30 31.83 33.25 31.88 34.82 4 114 -2.70 -3.81 -5.37
39010172บ้านโต่งโต้น 54.19 44.68 33.33 41.67 43.47 2 25 5.95 4.84 3.28
39010173บ้านวังโปร่ง 25.25 33.13 32.50 25.00 28.97 10 173 -8.55 -9.66 -11.22
39010174บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 33.63 36.38 23.75 28.13 30.47 9 168 -7.05 -8.16 -9.72
39010175หินตลาดศรีสง่าวิทยา 49.53 30.53 31.50 25.00 34.14 6 127 -3.38 -4.49 -6.05
39010176หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง 45.03 36.38 35.00 24.22 35.16 3 111 -2.36 -3.47 -5.03
39010177วังแคนวังคูณวิทยา 37.45 27.55 31.07 25.89 30.49 8 167 -7.03 -8.14 -9.70
39010178บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 39.39 27.35 30.00 27.43 31.04 7 158 -6.48 -7.59 -9.15
39010179หนองม่วงชมพูทอง 61.67 49.16 46.72 52.93 52.62 1 4 15.10 13.99 12.43
39010180บ้านห้วยไผ่ 39.75 26.63 30.00 25.00 30.35 8 170 -7.17 -8.28 -9.84
39010181บ้านมอใต้ 37.63 33.13 35.00 15.63 30.35 9 169 -7.17 -8.28 -9.84
39010182เมืองใหม่วิทยา 51.71 38.05 32.69 33.41 38.97 3 58 1.45 0.34 -1.22
39010183บ้านหนองทุ่งมน 45.04 53.04 42.50 46.88 46.87 2 10 9.35 8.24 6.68
39010184บ้านโนนสว่างโนนสง่า 39.08 41.79 39.17 34.38 38.61 4 63 1.09 -0.02 -1.58
39010186บ้านดอนเกล็ด 46.17 35.63 35.96 32.21 37.49 6 83 -0.03 -1.14 -2.70
39010187บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า 42.68 27.55 35.00 20.98 31.55 9 152 -5.97 -7.08 -8.64
39010188บ้านสันป่าพลวง 35.65 26.69 31.50 25.94 29.95 13 171 -7.57 -8.68 -10.24
39010189โนนสมบูรณ์วิทยา 46.04 30.34 33.21 28.57 34.54 7 120 -2.98 -4.09 -5.65
39010190บ้านศรีบุญเรือง 44.09 27.75 26.18 32.73 32.69 6 141 -4.83 -5.94 -7.50
39010191บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 43.63 46.13 41.25 17.19 37.05 3 88 -0.47 -1.58 -3.14
39010192บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 60.25 37.56 32.08 32.29 40.55 2 40 3.03 1.92 0.36
39010193บ้านหนองบัวน้อย 42.28 29.23 33.25 25.63 32.60 7 142 -4.92 -6.03 -7.59
39010194บ้านหนองแตง 41.31 31.68 31.39 33.33 34.43 5 122 -3.09 -4.20 -5.76
39010195บ้านห้วยหว้าวังทอง 60.75 55.00 41.67 32.29 47.43 1 9 9.91 8.80 7.24
39010196บ้านนาแพง 43.56 33.13 28.75 35.94 35.35 4 109 -2.17 -3.28 -4.84
39010197บ้านหนองกุงแก้ว 38.28 31.73 28.30 24.55 30.72 10 161 -6.80 -7.91 -9.47
39010198บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 50.56 34.75 28.75 39.06 38.28 5 70 0.76 -0.35 -1.91
39010200บ้านผาสุก 47.38 38.00 28.13 39.84 38.34 4 68 0.82 -0.29 -1.85
39010201บ้านหนองคังคา 40.94 32.31 25.00 24.22 30.62 11 163 -6.90 -8.01 -9.57
39010202บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 49.55 40.99 34.00 38.75 40.82 3 37 3.30 2.19 0.63
39010206หนองแกสระแก้ววิทยา 43.10 34.36 30.83 29.73 34.51 5 121 -3.01 -4.12 -5.68
39010207บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 43.70 32.53 30.68 29.83 34.19 6 125 -3.33 -4.44 -6.00
39010208บ้านสำราญสุข 70.18 62.27 41.07 58.04 57.89 1 2 20.37 19.26 17.70
39010209กุดหานสามัคคี 55.80 39.71 27.86 35.71 39.77 4 50 2.25 1.14 -0.42
39010210ดอนปอวิทยา 46.97 32.31 33.75 28.52 35.39 6 108 -2.13 -3.24 -4.80
39010211บ้านนาทับควาย 57.22 36.74 33.61 41.67 42.31 2 30 4.79 3.68 2.12
39010212บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 61.02 34.75 39.17 34.64 42.40 1 29 4.88 3.77 2.21
39010213บ้านหนองโน 56.50 39.63 22.50 34.38 38.25 4 71 0.73 -0.38 -1.94
39010214บ้านสร้างเสี่ยน 54.10 34.21 37.08 37.24 40.66 3 38 3.14 2.03 0.47
39010215กุดจิกวิทยา 47.50 31.35 33.86 33.24 36.49 5 92 -1.03 -2.14 -3.70
39010217บ้านโปร่งแจ้ง 52.25 29.88 25.00 28.13 33.82 7 129 -3.70 -4.81 -6.37
39010219บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง" 45.44 32.97 32.26 33.08 35.94 6 100 -1.58 -2.69 -4.25
เฉลี่ยรวม 48.42 35.40 32.56 33.10 37.37 -0.15 -1.26 -2.82