รหัส โรงเรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1039760001หนองบัววิทยายน54.49 (ดี)53.94 (ดี)-54.22 (ดี )5158 -9.67 54.22 2.11 1.42
1039760003บ้านเสาเล้า94.00 (ดีมาก)87.00 (ดีมาก)-90.50 (ดีมาก )14 26.61 90.50 38.39 37.70
1039760005บ้านลำภู67.50 (ดี)65.00 (ดี)-66.25 (ดี )395 2.36 66.25 14.14 13.45
1039760006อนุบาลหนองบัวลำภู59.09 (ดี)47.97 (ดี)-53.53 (ดี )6162 -10.36 53.53 1.42 0.73
1039760008บ้านห้วยลึก57.83 (ดี)60.33 (ดี)-59.08 (ดี )4134 -4.81 59.08 6.97 6.28
1039760009บ้านตำแย38.91 (พอใช้)22.66 (ปรับปรุง)-30.79 (พอใช้ )7190 -33.10 30.79 -21.32 -22.01
1039760010บ้านคึมชาดห้วยบง23.75 (ปรับปรุง)21.00 (ปรับปรุง)-22.37 (ปรับปรุง )9192 -41.52 22.37 -29.74 -30.43
1039760011บ้านนาวังเวิน73.75 (ดีมาก)66.62 (ดีมาก)-70.18 (ดีมาก )372 6.29 70.18 18.07 17.38
1039760012บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง82.07 (ดีมาก)81.42 (ดีมาก)-81.75 (ดีมาก )114 17.86 81.75 29.64 28.95
1039760013ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)61.18 (ดี)40.87 (พอใช้)-51.03 (ดี )7170 -12.86 51.03 -1.08 -1.77
1039760014บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์64.05 (ดี)62.80 (ดี)-63.42 (ดี )7110 -0.47 63.42 11.31 10.62
1039760016บ้านโคกกุง74.41 (ดีมาก)68.58 (ดีมาก)-71.50 (ดีมาก )263 7.61 71.50 19.39 18.70
1039760018บ้านดอนนาดี61.44 (ดี)47.22 (ดี)-54.33 (ดี )7156 -9.56 54.33 2.22 1.53
1039760019บ้านข้องโป้54.32 (ดี)53.14 (ดี)-53.73 (ดี )8160 -10.16 53.73 1.62 0.93
1039760021บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์90.18 (ดีมาก)75.27 (ดีมาก)-82.72 (ดีมาก )211 18.83 82.72 30.61 29.92
1039760022บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ40.00 (พอใช้)36.00 (พอใช้)-38.00 (พอใช้ )10187 -25.89 38.00 -14.11 -14.80
1039760023บ้านนามะเฟือง51.06 (ดี)44.13 (พอใช้)-47.60 (ดี )9178 -16.29 47.60 -4.51 -5.20
1039760024บ้านทรายงาม78.91 (ดีมาก)78.33 (ดีมาก)-78.62 (ดีมาก )126 14.73 78.62 26.51 25.82
1039760025บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา75.57 (ดีมาก)65.35 (ดี)-70.46 (ดีมาก )471 6.57 70.46 18.35 17.66
1039760026บ้านหนองศาลาโนนสว่าง60.90 (ดี)66.54 (ดีมาก)-63.72 (ดี )5107 -0.17 63.72 11.61 10.92
1039760027บ้านกุดเต่า74.05 (ดีมาก)67.30 (ดีมาก)-70.67 (ดีมาก )370 6.78 70.67 18.56 17.87
1039760028บ้านนาอ่าง61.30 (ดี)60.60 (ดี)-60.95 (ดี )6123 -2.94 60.95 8.84 8.15
1039760029หัวนาศึกษาวิทย์60.96 (ดี)63.07 (ดี)-62.01 (ดี )6115 -1.88 62.01 9.90 9.21
1039760030บ้านข่าดอนเข็ม55.58 (ดี)55.16 (ดี)-55.37 (ดี )9151 -8.52 55.37 3.26 2.57
1039760031บ้านดินทรายอ่อน73.79 (ดีมาก)68.08 (ดีมาก)-70.93 (ดีมาก )669 7.04 70.93 18.82 18.13
1039760032บ้านโนนสวรรค์หนองแก80.55 (ดีมาก)83.66 (ดีมาก)-82.11 (ดีมาก )112 18.22 82.11 30.00 29.31
1039760033บ้านโนนม่วง70.00 (ดีมาก)56.50 (ดี)-63.25 (ดี )5111 -0.64 63.25 11.14 10.45
1039760034บ้านหนองแสงนาล้อม87.65 (ดีมาก)66.61 (ดีมาก)-77.13 (ดีมาก )233 13.24 77.13 25.02 24.33
1039760035บ้านโคกม่วย53.00 (ดี)51.00 (ดี)-52.00 (ดี )8166 -11.89 52.00 -0.11 -0.80
1039760036บ้านพร้าว80.00 (ดีมาก)70.18 (ดีมาก)-75.09 (ดีมาก )444 11.20 75.09 22.98 22.29
1039760037บ้านบกโนนเรียง62.16 (ดี)50.14 (ดี)-56.15 (ดี )7150 -7.74 56.15 4.04 3.35
1039760038บ้านศรีสุขนาล้อม72.37 (ดีมาก)73.00 (ดีมาก)-72.68 (ดีมาก )554 8.79 72.68 20.57 19.88
1039760040บ้านโนนสูงใหม่วังทอง76.13 (ดีมาก)78.00 (ดีมาก)-77.06 (ดีมาก )334 13.17 77.06 24.95 24.26
1039760041บ้านห้วยค้อ82.00 (ดีมาก)80.60 (ดีมาก)-81.30 (ดีมาก )116 17.41 81.30 29.19 28.50
1039760042บ้านสุขเกษม55.60 (ดี)48.00 (ดี)-51.80 (ดี )6167 -12.09 51.80 -0.31 -1.00
1039760043โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา74.16 (ดีมาก)64.83 (ดี)-69.50 (ดีมาก )377 5.61 69.50 17.39 16.70
1039760044บ้านโนนอุดม59.27 (ดี)61.00 (ดี)-60.13 (ดี )8127 -3.76 60.13 8.02 7.33
1039760045ยางหลวงพิทยาคม71.33 (ดีมาก)65.55 (ดี)-68.44 (ดีมาก )480 4.55 68.44 16.33 15.64
1039760046บ้านดอนยานาง55.60 (ดี)77.20 (ดีมาก)-66.40 (ดี )494 2.51 66.40 14.29 13.60
1039760047ทุ่งโปร่งประชาสรรค์49.75 (ดี)60.00 (ดี)-54.87 (ดี )9152 -9.02 54.87 2.76 2.07
1039760049บ้านกุดจิก64.16 (ดี)67.00 (ดีมาก)-65.58 (ดี )597 1.69 65.58 13.47 12.78
1039760050โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง60.70 (ดี)53.08 (ดี)-56.89 (ดี )8145 -7.00 56.89 4.78 4.09
1039760051บ้านโคกน้ำเกี้ยง74.75 (ดีมาก)69.33 (ดีมาก)-72.04 (ดีมาก )260 8.15 72.04 19.93 19.24
1039760052บ้านลาด70.08 (ดีมาก)73.83 (ดีมาก)-71.95 (ดีมาก )361 8.06 71.95 19.84 19.15
1039760053บ้านห้วยหามต่าง76.00 (ดีมาก)67.00 (ดีมาก)-71.50 (ดีมาก )464 7.61 71.50 19.39 18.70
1039760054บ้านบุ่งบก45.00 (พอใช้)45.50 (พอใช้)-45.25 (พอใช้ )10181 -18.64 45.25 -6.86 -7.55
1039760055ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล43.90 (พอใช้)37.00 (พอใช้)-40.45 (พอใช้ )11186 -23.44 40.45 -11.66 -12.35
1039760056บ้านดอนหัน55.25 (ดี)61.50 (ดี)-58.37 (ดี )7140 -5.52 58.37 6.26 5.57
1039760057บ้านโนนขมิ้น56.25 (ดี)60.50 (ดี)-58.37 (ดี )7139 -5.52 58.37 6.26 5.57
1039760058บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้69.00 (ดีมาก)65.00 (ดี)-67.00 (ดีมาก )486 3.11 67.00 14.89 14.20
1039760059บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย70.03 (ดีมาก)66.00 (ดีมาก)-68.01 (ดีมาก )382 4.12 68.01 15.90 15.21
1039760060บ้านหนองผำโคกสวรรค์77.45 (ดีมาก)69.60 (ดีมาก)-73.52 (ดีมาก )251 9.63 73.52 21.41 20.72
1039760061หนองหว้าวิทยาสรรค์63.50 (ดี)63.40 (ดี)-63.45 (ดี )5108 -0.44 63.45 11.34 10.65
1039760062บ้านโนนคูณ62.41 (ดี)52.16 (ดี)-57.29 (ดี )8143 -6.60 57.29 5.18 4.49
1039760063บ้านนาเลิง60.21 (ดี)61.81 (ดี)-61.01 (ดี )6122 -2.88 61.01 8.90 8.21
1039760064บ้านห้วยไร่75.50 (ดีมาก)75.16 (ดีมาก)-75.33 (ดีมาก )143 11.44 75.33 23.22 22.53
1039760065บ้านกองแป่มหนองสวรรค์51.60 (ดี)32.00 (พอใช้)-41.80 (พอใช้ )8183 -22.09 41.80 -10.31 -11.00
1039760066บ้านหนองกุง86.16 (ดีมาก)72.33 (ดีมาก)-79.25 (ดีมาก )122 15.36 79.25 27.14 26.45
1039760067บ้านหินลับศิลามงคล80.05 (ดีมาก)83.20 (ดีมาก)-81.62 (ดีมาก )215 17.73 81.62 29.51 28.82
1039760068บ้านหนองบัวโซม55.50 (ดี)54.22 (ดี)-54.86 (ดี )6153 -9.03 54.86 2.75 2.06
1039760069ชุมชนนาคำไฮวิทยา64.92 (ดี)64.65 (ดี)-64.78 (ดี )6100 0.89 64.78 12.67 11.98
1039760070บ้านโคกกลางโนนงาม76.40 (ดีมาก)63.40 (ดี)-69.90 (ดีมาก )375 6.01 69.90 17.79 17.10
1039760071บ้านกุดฉิม71.23 (ดีมาก)73.84 (ดีมาก)-72.53 (ดีมาก )256 8.64 72.53 20.42 19.73
1039760072บ้านหนองปลาขาว74.68 (ดีมาก)55.90 (ดี)-65.29 (ดี )598 1.40 65.29 13.18 12.49
1039760074บ้านโนนทัน66.43 (ดี)53.25 (ดี)-59.84 (ดี )4130 -4.05 59.84 7.73 7.04
1039760075บ้านห้วยทราย55.50 (ดี)44.66 (พอใช้)-50.08 (ดี )7172 -13.81 50.08 -2.03 -2.72
1039760076บ้านภูพานทอง61.22 (ดี)47.88 (ดี)-54.55 (ดี )5155 -9.34 54.55 2.44 1.75
1039760077บ้านอ่างบูรพา67.25 (ดี)66.00 (ดีมาก)-66.62 (ดี )292 2.73 66.62 14.51 13.82
1039760078บ้านภูพานคำ76.87 (ดีมาก)77.75 (ดีมาก)-77.31 (ดีมาก )132 13.42 77.31 25.20 24.51
1039760124เมืองใหม่วิทยา87.05 (ดีมาก)83.55 (ดีมาก)-85.30 (ดีมาก )27 21.41 85.30 33.19 32.50
1039760125บ้านหนองทุ่งมน82.60 (ดีมาก)91.80 (ดีมาก)-87.20 (ดีมาก )15 23.31 87.20 35.09 34.40
1039760126บ้านโนนสว่างโนนสง่า80.30 (ดีมาก)77.60 (ดีมาก)-78.95 (ดีมาก )423 15.06 78.95 26.84 26.15
1039760127หนองม่วงชมพูทอง82.95 (ดีมาก)69.20 (ดีมาก)-76.07 (ดีมาก )637 12.18 76.07 23.96 23.27
1039760128กุดจิกวิทยา52.63 (ดี)50.80 (ดี)-51.71 (ดี )9168 -12.18 51.71 -0.40 -1.09
1039760130บ้านห้วยไผ่76.25 (ดีมาก)76.50 (ดีมาก)-76.37 (ดีมาก )536 12.48 76.37 24.26 23.57
1039760131บ้านโปร่งแจ้ง78.50 (ดีมาก)81.66 (ดีมาก)-80.08 (ดีมาก )318 16.19 80.08 27.97 27.28
1039760133บ้านศรีบุญเรือง69.91 (ดีมาก)78.41 (ดีมาก)-74.16 (ดีมาก )449 10.27 74.16 22.05 21.36
1039760134บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย83.87 (ดีมาก)78.12 (ดีมาก)-81.00 (ดีมาก )317 17.11 81.00 28.89 28.20
1039760135บ้านโคกสูงโคกสวรรค์95.63 (ดีมาก)99.18 (ดีมาก)-97.40 (ดีมาก )11 33.51 97.40 45.29 44.60
1039760136บ้านหนองบัวน้อย70.44 (ดีมาก)63.33 (ดี)-66.88 (ดี )787 2.99 66.88 14.77 14.08
1039760137บ้านหนองแตง73.42 (ดีมาก)65.57 (ดี)-69.50 (ดีมาก )678 5.61 69.50 17.39 16.70
1039760138บ้านมอใต้70.00 (ดีมาก)65.00 (ดี)-67.50 (ดีมาก )784 3.61 67.50 15.39 14.70
1039760139บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"64.50 (ดี)56.85 (ดี)-60.67 (ดี )8124 -3.22 60.67 8.56 7.87
1039760141บ้านนาทับควาย97.20 (ดีมาก)93.60 (ดีมาก)-95.40 (ดีมาก )12 31.51 95.40 43.29 42.60
1039760142บ้านหนองโน61.50 (ดี)68.00 (ดีมาก)-64.75 (ดี )5101 0.86 64.75 12.64 11.95
1039760143บ้านสร้างเสี่ยน72.20 (ดีมาก)69.73 (ดีมาก)-70.96 (ดีมาก )468 7.07 70.96 18.85 18.16
1039760144บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด71.83 (ดีมาก)48.50 (ดี)-60.16 (ดี )6126 -3.73 60.16 8.05 7.36
1039760145บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง63.90 (ดี)60.00 (ดี)-61.95 (ดี )5116 -1.94 61.95 9.84 9.15
1039760146บ้านกุดแท่น59.22 (ดี)60.22 (ดี)-59.72 (ดี )6132 -4.17 59.72 7.61 6.92
1039760147บ้านวังคูณ61.10 (ดี)68.00 (ดีมาก)-64.55 (ดี )4102 0.66 64.55 12.44 11.75
1039760150บ้านโนนเสถียร61.10 (ดี)55.50 (ดี)-58.30 (ดี )7141 -5.59 58.30 6.19 5.50
1039760151หนองแกสระแก้ววิทยา77.43 (ดีมาก)68.12 (ดีมาก)-72.78 (ดีมาก )153 8.89 72.78 20.67 19.98
1039760152บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา77.18 (ดีมาก)62.50 (ดี)-69.84 (ดีมาก )276 5.95 69.84 17.73 17.04
1039760153บ้านสำราญสุข66.92 (ดี)67.57 (ดีมาก)-67.25 (ดีมาก )385 3.36 67.25 15.14 14.45
1039760154กุดหานสามัคคี46.23 (พอใช้)35.58 (พอใช้)-40.91 (พอใช้ )8185 -22.98 40.91 -11.20 -11.89
1039760156บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา73.40 (ดีมาก)69.93 (ดีมาก)-71.66 (ดีมาก )462 7.77 71.66 19.55 18.86
1039760157บ้านโนนหว้าทอง66.35 (ดี)57.47 (ดี)-61.91 (ดี )10117 -1.98 61.91 9.80 9.11
1039760158บ้านตะเคียนทอง64.87 (ดี)61.00 (ดี)-62.93 (ดี )8112 -0.96 62.93 10.82 10.13
1039760159ฝายหินประชารักษ์50.50 (ดี)49.00 (ดี)-49.75 (ดี )13173 -14.14 49.75 -2.36 -3.05
1039760160บ้านมอเหนือ67.53 (ดี)62.46 (ดี)-65.00 (ดี )799 1.11 65.00 12.89 12.20
1039760161บ้านโนนสะอาด79.20 (ดีมาก)75.80 (ดีมาก)-77.50 (ดีมาก )129 13.61 77.50 25.39 24.70
1039760162โนนคูณวิทยา74.89 (ดีมาก)74.42 (ดีมาก)-74.66 (ดีมาก )446 10.77 74.66 22.55 21.86
1039760163ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา61.55 (ดี)58.30 (ดี)-59.92 (ดี )9129 -3.97 59.92 7.81 7.12
1039760164บ้านโต่งโต้น70.45 (ดีมาก)57.60 (ดี)-64.02 (ดี )7104 0.13 64.02 11.91 11.22
1039760165บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง77.44 (ดีมาก)74.11 (ดีมาก)-75.77 (ดีมาก )340 11.88 75.77 23.66 22.97
1039760166บ้านวังโปร่ง41.50 (พอใช้)41.00 (พอใช้)-41.25 (พอใช้ )10184 -22.64 41.25 -10.86 -11.55
1039760167หินตลาดศรีสง่าวิทยา66.63 (ดี)60.27 (ดี)-63.45 (ดี )8109 -0.44 63.45 11.34 10.65
1039760168หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง77.66 (ดีมาก)62.66 (ดี)-70.16 (ดีมาก )573 6.27 70.16 18.05 17.36
1039760169บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย66.08 (ดี)57.66 (ดี)-61.87 (ดี )11118 -2.02 61.87 9.76 9.07
1039760170บ้านดอนเกล็ด75.68 (ดีมาก)57.94 (ดี)-66.81 (ดี )589 2.92 66.81 14.70 14.01
1039760171บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า50.50 (ดี)44.00 (พอใช้)-47.25 (พอใช้ )14179 -16.64 47.25 -4.86 -5.55
1039760172บ้านสันป่าพลวง75.75 (ดีมาก)79.16 (ดีมาก)-77.45 (ดีมาก )330 13.56 77.45 25.34 24.65
1039760173โนนสมบูรณ์วิทยา86.00 (ดีมาก)72.60 (ดีมาก)-79.30 (ดีมาก )221 15.41 79.30 27.19 26.50
1039760174ชุมชนบ้านนากอก80.83 (ดีมาก)65.33 (ดี)-73.08 (ดีมาก )652 9.19 73.08 20.97 20.28
1039760175โคกม่วงทองวิทยา83.61 (ดีมาก)83.15 (ดีมาก)-83.38 (ดีมาก )210 19.49 83.38 31.27 30.58
1039760176บ้านกุดดุกสุขเกษม79.20 (ดีมาก)69.90 (ดีมาก)-74.55 (ดีมาก )548 10.66 74.55 22.44 21.75
1039760178บ้านโนนงาม72.58 (ดีมาก)79.00 (ดีมาก)-75.79 (ดีมาก )439 11.90 75.79 23.68 22.99
1039760179บ้านโคกสนั่น53.00 (ดี)64.00 (ดี)-58.50 (ดี )11137 -5.39 58.50 6.39 5.70
1039760180บ้านหนองผือท่าปากเป่ง69.80 (ดีมาก)68.40 (ดีมาก)-69.10 (ดีมาก )879 5.21 69.10 16.99 16.30
1039760181บ้านแกท่าวารี86.50 (ดีมาก)81.00 (ดีมาก)-83.75 (ดีมาก )19 19.86 83.75 31.64 30.95
1039760182บ้านโนนสำราญสมสนุก73.37 (ดีมาก)50.25 (ดี)-61.81 (ดี )10119 -2.08 61.81 9.70 9.01
1039760183บ้านวังไฮ83.50 (ดีมาก)76.00 (ดีมาก)-79.75 (ดีมาก )320 15.86 79.75 27.64 26.95
1039760184บ้านโนนข่า(พอง)58.50 (ดี)50.75 (ดี)-54.62 (ดี )12154 -9.27 54.62 2.51 1.82
1039760185นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา66.71 (ดี)69.35 (ดีมาก)-68.03 (ดีมาก )981 4.14 68.03 15.92 15.23
1039760186บ้านห้วยบ่อทอง75.25 (ดีมาก)70.00 (ดีมาก)-72.62 (ดีมาก )755 8.73 72.62 20.51 19.82
1039760187วังแคนวังคูณวิทยา64.50 (ดี)64.20 (ดี)-64.35 (ดี )6103 0.46 64.35 12.24 11.55
1039760188บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)78.60 (ดีมาก)74.30 (ดีมาก)-76.45 (ดีมาก )235 12.56 76.45 24.34 23.65
1039760189บ้านทรายมูล58.58 (ดี)48.68 (ดี)-53.63 (ดี )8161 -10.26 53.63 1.52 0.83
1039760190บ้านหนองอุ58.60 (ดี)50.00 (ดี)-54.30 (ดี )7157 -9.59 54.30 2.19 1.50
1039760191บ้านหนองขามท่างาม72.50 (ดีมาก)79.00 (ดีมาก)-75.75 (ดีมาก )341 11.86 75.75 23.64 22.95
1039760192บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด74.60 (ดีมาก)77.00 (ดีมาก)-75.80 (ดีมาก )238 11.91 75.80 23.69 23.00
1039760195บ้านห้วยหว้าวังทอง93.40 (ดีมาก)91.60 (ดีมาก)-92.50 (ดีมาก )23 28.61 92.50 40.39 39.70
1039760196บ้านนาแพง71.50 (ดีมาก)73.00 (ดีมาก)-72.25 (ดีมาก )558 8.36 72.25 20.14 19.45
1039760198บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์63.10 (ดี)62.20 (ดี)-62.65 (ดี )9113 -1.24 62.65 10.54 9.85
1039760200บ้านผาสุก58.55 (ดี)55.10 (ดี)-56.82 (ดี )12147 -7.07 56.82 4.71 4.02
1039760201บ้านหนองคังคา83.50 (ดีมาก)80.00 (ดีมาก)-81.75 (ดีมาก )113 17.86 81.75 29.64 28.95
1039760202บ้านนาสำราญรุ่งเรือง64.20 (ดี)69.00 (ดีมาก)-66.60 (ดี )693 2.71 66.60 14.49 13.80
1039760243โนนสังวิทยาสรรค์81.33 (ดีมาก)73.96 (ดีมาก)-77.64 (ดีมาก )228 13.75 77.64 25.53 24.84
1039760244บ้านโคกกลาง84.83 (ดีมาก)84.00 (ดีมาก)-84.41 (ดีมาก )18 20.52 84.41 32.30 31.61
1039760245บ้านโสกจาน73.42 (ดีมาก)69.28 (ดีมาก)-71.35 (ดีมาก )465 7.46 71.35 19.24 18.55
1039760247บ้านหนองแวงงิ้วตาก51.47 (ดี)41.22 (พอใช้)-46.34 (พอใช้ )10180 -17.55 46.34 -5.77 -6.46
1039760248บ้านโนนสงเปลือย56.97 (ดี)64.15 (ดี)-60.56 (ดี )5125 -3.33 60.56 8.45 7.76
1039760249บ้านหนองกุงคำไฮ75.90 (ดีมาก)80.00 (ดีมาก)-77.95 (ดีมาก )227 14.06 77.95 25.84 25.15
1039760250บ้านหนองเหมือดแอ่49.65 (ดี)46.47 (ดี)-48.06 (ดี )10177 -15.83 48.06 -4.05 -4.74
1039760251บ้านท่าลาด64.00 (ดี)58.66 (ดี)-61.33 (ดี )7120 -2.56 61.33 9.22 8.53
1039760252หนองกุงจารย์ผางวิทยา65.18 (ดี)62.50 (ดี)-63.84 (ดี )6106 -0.05 63.84 11.73 11.04
1039760253บ้านหนองลุมพุก78.66 (ดีมาก)78.66 (ดีมาก)-78.66 (ดีมาก )125 14.77 78.66 26.55 25.86
1039760254บ้านโนนตาล52.58 (ดี)51.66 (ดี)-52.12 (ดี )7165 -11.77 52.12 0.01 -0.68
1039760256บ้านโนนเมือง66.50 (ดี)58.12 (ดี)-62.31 (ดี )3114 -1.58 62.31 10.20 9.51
1039760257ชุมชนบ้านกุดดู่65.53 (ดี)67.92 (ดีมาก)-66.73 (ดี )490 2.84 66.73 14.62 13.93
1039760258บ้านหนองแวง58.40 (ดี)61.06 (ดี)-59.73 (ดี )5131 -4.16 59.73 7.62 6.93
1039760259บ้านหนองเม็ก71.47 (ดีมาก)73.17 (ดีมาก)-72.32 (ดีมาก )257 8.43 72.32 20.21 19.52
1039760260บ้านโสกช้าง59.66 (ดี)54.00 (ดี)-56.83 (ดี )7146 -7.06 56.83 4.72 4.03
1039760261บ้านหัวขัว63.78 (ดี)55.46 (ดี)-59.62 (ดี )6133 -4.27 59.62 7.51 6.82
1039760262นิคมสงเคราะห์ 254.50 (ดี)43.00 (พอใช้)-48.75 (ดี )9175 -15.14 48.75 -3.36 -4.05
1039760263บ้านกุดคอเมย40.33 (พอใช้)32.00 (พอใช้)-36.16 (พอใช้ )10188 -27.73 36.16 -15.95 -16.64
1039760264บ้านโคกใหญ่58.21 (ดี)44.81 (พอใช้)-51.51 (ดี )9169 -12.38 51.51 -0.60 -1.29
1039760267บ้านหนองตานา78.28 (ดีมาก)76.42 (ดีมาก)-77.35 (ดีมาก )331 13.46 77.35 25.24 24.55
1039760268บ้านหนองสะแบง66.57 (ดี)64.71 (ดี)-65.64 (ดี )596 1.75 65.64 13.53 12.84
1039760269บ้านโนนปอแดง73.20 (ดีมาก)71.00 (ดีมาก)-72.10 (ดีมาก )459 8.21 72.10 19.99 19.30
1039760270บ้านโคกป่ากุง65.41 (ดี)48.75 (ดี)-57.08 (ดี )8144 -6.81 57.08 4.97 4.28
1039760271บ้านถิ่น78.11 (ดีมาก)79.33 (ดีมาก)-78.72 (ดีมาก )224 14.83 78.72 26.61 25.92
1039760272บ้านโนนสูงหนองสวรรค์67.03 (ดี)66.69 (ดีมาก)-66.86 (ดี )788 2.97 66.86 14.75 14.06
1039760273บ้านกุดกวางสร้อย59.33 (ดี)48.33 (ดี)-53.83 (ดี )11159 -10.06 53.83 1.72 1.03
1039760274บ้านโสกก้านเหลือง90.33 (ดีมาก)83.00 (ดีมาก)-86.66 (ดีมาก )16 22.77 86.66 34.55 33.86
1039760275บ้านหนองแวงป่งสัง56.00 (ดี)64.20 (ดี)-60.10 (ดี )10128 -3.79 60.10 7.99 7.30
1039760276บ้านหนองเล้าข้าว64.75 (ดี)57.75 (ดี)-61.25 (ดี )9121 -2.64 61.25 9.14 8.45
1039760277นิคมโคกม่วงศรีสมพร70.25 (ดีมาก)63.00 (ดี)-66.62 (ดี )891 2.73 66.62 14.51 13.82
1039760278นิคมสงเคราะห์ 375.50 (ดีมาก)74.00 (ดีมาก)-74.75 (ดีมาก )445 10.86 74.75 22.64 21.95
1039760279บ้านหินสิ่ว74.00 (ดีมาก)76.77 (ดีมาก)-75.38 (ดีมาก )342 11.49 75.38 23.27 22.58
1039760280โสกแคนหนองหญ้าปล้อง71.75 (ดีมาก)68.50 (ดีมาก)-70.12 (ดีมาก )674 6.23 70.12 18.01 17.32
1039760281ปรางค์กู่72.00 (ดีมาก)70.33 (ดีมาก)-71.16 (ดีมาก )567 7.27 71.16 19.05 18.36
1039760282นิคมวัฒนา 652.92 (ดี)45.85 (พอใช้)-49.39 (ดี )13174 -14.50 49.39 -2.72 -3.41
1039760283บ้านหนองบัวเงิน58.33 (ดี)43.66 (พอใช้)-51.00 (ดี )12171 -12.89 51.00 -1.11 -1.80
1039760284โคกม่วงประชาสรรค์41.16 (พอใช้)23.94 (ปรับปรุง)-32.55 (พอใช้ )9189 -31.34 32.55 -19.56 -20.25
1039760285ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี52.30 (ดี)63.80 (ดี)-58.05 (ดี )5142 -5.84 58.05 5.94 5.25
1039760286บ้านข่าน้อย59.50 (ดี)45.10 (พอใช้)-52.30 (ดี )6164 -11.59 52.30 0.19 -0.50
1039760287หนองปิงบุ่งบกวิทยา79.25 (ดีมาก)80.62 (ดีมาก)-79.93 (ดีมาก )119 16.04 79.93 27.82 27.13
1039760288บ้านห้วยบง58.87 (ดี)37.75 (พอใช้)-48.31 (ดี )8176 -15.58 48.31 -3.80 -4.49
1039760289บ้านโคกม่วงชุม60.20 (ดี)57.50 (ดี)-58.85 (ดี )4136 -5.04 58.85 6.74 6.05
1039760290นิคมสงเคราะห์วิทยา71.13 (ดีมาก)71.50 (ดีมาก)-71.31 (ดีมาก )366 7.42 71.31 19.20 18.51
1039760291บ้านโคกสะอาด76.00 (ดีมาก)71.60 (ดีมาก)-73.80 (ดีมาก )150 9.91 73.80 21.69 21.00
1039760292บ้านดงบาก56.57 (ดี)56.14 (ดี)-56.35 (ดี )8149 -7.54 56.35 4.24 3.55
1039760295บ้านวังมน32.00 (พอใช้)26.00 (พอใช้)-29.00 (พอใช้ )10191 -34.89 29.00 -23.11 -23.80
1039760296บ้านวังมนสาขาชัยมงคล69.75 (ดีมาก)65.50 (ดี)-67.62 (ดีมาก )283 3.73 67.62 15.51 14.82
1039760297บ้านค้อ74.83 (ดีมาก)74.44 (ดีมาก)-74.63 (ดีมาก )347 10.74 74.63 22.52 21.83
1039760298บ้านหนองทุ่ม56.83 (ดี)48.91 (ดี)-52.87 (ดี )9163 -11.02 52.87 0.76 0.07
1039760299บ้านหนองนกเขียน56.55 (ดี)61.44 (ดี)-59.00 (ดี )6135 -4.89 59.00 6.89 6.20
1039760300บ้านกุดฉิม60.16 (ดี)56.77 (ดี)-58.47 (ดี )7138 -5.42 58.47 6.36 5.67
1039760301บ้านท่าศิลา55.38 (ดี)58.22 (ดี)-56.80 (ดี )8148 -7.09 56.80 4.69 4.00
1039760302บ้านกุดแห่28.00 (ปรับปรุง)60.00 (ดี)-44.00 (พอใช้ )11182 -19.89 44.00 -8.11 -8.80