แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
39010001 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู
39010002 โรงเรียนบ้านโนนอุดม กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู
39010003 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู
39010004 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู
39010006 โรงเรียนบ้านกุดจิก กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู
39010007 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู
39010008 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู
39010009 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู
39010010 โรงเรียนบ้านกุดฉิม นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู
39010011 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู
39010012 โรงเรียนบ้านทรายงาม นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู
39010013 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู
39010014 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู
39010015 โรงเรียนบ้านกุดเต่า นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู
39010016 โรงเรียนบ้านนาอ่าง นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู
39010017 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู
39010018 โรงเรียนบ้านห้วยโจดเก่าโกใต้ โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู
39010019 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู
39010020 โรงเรียนบ้านนาเลิง โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู
39010021 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู
39010022 โรงเรียนร่มเกล้า โนนทันเมืองหนองบัวลำภู
39010023 โรงเรียนบ้านโนนทัน โนนทันเมืองหนองบัวลำภู
39010024 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา โนนทันเมืองหนองบัวลำภู
39010025 โรงเรียนบ้านภูพานคำ โนนทันเมืองหนองบัวลำภู
39010026 โรงเรียนบ้านหินคูณ บ้านขามเมืองหนองบัวลำภู
39010027 โรงเรียนบ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ บ้านขามเมืองหนองบัวลำภู
39010028 โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านขามเมืองหนองบัวลำภู
39010030 โรงเรียนบ้านดอนนาดี บ้านขามเมืองหนองบัวลำภู
39010031 โรงเรียนบ้านข้องโป้ บ้านขามเมืองหนองบัวลำภู
39010033 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู
39010034 โรงเรียนบ้านโคกม่วย บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู
39010035 โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู
39010036 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู
39010037 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู
39010039 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู
39010040 โรงเรียนบ้านบุ่งบก ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู
39010041 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู
39010042 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู
39010043 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู
39010044 โรงเรียนบ้านลาด ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู
39010045 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู
39010046 โรงเรียนบ้านห้วยลึก โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู
39010047 โรงเรียนบ้านตำแย โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู
39010048 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู
39010049 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู
39010050 โรงเรียนบ้านลำภู ลำภูเมืองหนองบัวลำภู
39010051 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู ลำภูเมืองหนองบัวลำภู
39010054 โรงเรียนหนองบัววิทยายน หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู
39010056 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู
39010057 โรงเรียนบ้านสุขเกษม หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู
39010058 โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู
39010059 โรงเรียนบ้านภูพานทอง หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู
39010060 โรงเรียนบ้านเสาเล้า หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู
39010061 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู
39010062 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู
39010063 โรงเรียนบ้านดอนยานาง หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู
39010064 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู
39010065 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู
39010066 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู
39010067 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู
39010068 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู
39010069 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู
39010070 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู
39010071 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู
39010072 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ หัวนาเมืองหนองบัวลำภู
39010073 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม หัวนาเมืองหนองบัวลำภู
39010074 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนาเมืองหนองบัวลำภู
39010075 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก หัวนาเมืองหนองบัวลำภู
39010076 โรงเรียนบ้านดอนหัน หัวนาเมืองหนองบัวลำภู
39010077 โรงเรียนบ้านโนนม่วง หัวนาเมืองหนองบัวลำภู
39010078 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม หัวนาเมืองหนองบัวลำภู
39010079 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ กุดดู่โนนสัง
39010080 โรงเรียนบ้านหนองแวง กุดดู่โนนสัง
39010081 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก กุดดู่โนนสัง
39010082 โรงเรียนบ้านโสกช้าง กุดดู่โนนสัง
39010083 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดดู่โนนสัง
39010084 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 กุดดู่โนนสัง
39010085 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย กุดดู่โนนสัง
39010086 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โคกม่วงโนนสัง
39010087 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี โคกม่วงโนนสัง
39010088 โรงเรียนบ้านข่าน้อย โคกม่วงโนนสัง
39010089 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา โคกม่วงโนนสัง
39010090 โรงเรียนบ้านวังมน โคกม่วงโนนสัง
39010091 โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล โคกม่วงโนนสัง
39010092 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่โนนสัง
39010095 โรงเรียนบ้านหนองตานา โคกใหญ่โนนสัง
39010096 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง โคกใหญ่โนนสัง
39010097 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โคกใหญ่โนนสัง
39010098 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมพัฒนาโนนสัง
39010099 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นิคมพัฒนาโนนสัง
39010100 โรงเรียนบ้านดงบาก นิคมพัฒนาโนนสัง
39010103 โรงเรียนบ้านโนนตาล โนนเมืองโนนสัง
39010104 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนเมืองโนนสัง
39010105 โรงเรียนบ้านโนนเมือง โนนเมืองโนนสัง
39010106 โรงเรียนบ้านห้วยบง โนนเมืองโนนสัง
39010107 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม โนนเมืองโนนสัง
39010108 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย โนนสังโนนสัง
39010109 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสังโนนสัง
39010110 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โนนสังโนนสัง
39010111 โรงเรียนบ้านโสกจาน โนนสังโนนสัง
39010113 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก โนนสังโนนสัง
39010114 โรงเรียนบ้านท่าศิลา บ้านค้อโนนสัง
39010115 โรงเรียนบ้านกุดแห่ บ้านค้อโนนสัง
39010116 โรงเรียนบ้านค้อ บ้านค้อโนนสัง
39010117 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม บ้านค้อโนนสัง
39010118 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน บ้านค้อโนนสัง
39010119 โรงเรียนบ้านกุดฉิม บ้านค้อโนนสัง
39010120 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว บ้านถิ่นโนนสัง
39010121 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร บ้านถิ่นโนนสัง
39010122 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว บ้านถิ่นโนนสัง
39010123 โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่นโนนสัง
39010124 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ บ้านถิ่นโนนสัง
39010125 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย บ้านถิ่นโนนสัง
39010126 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง บ้านถิ่นโนนสัง
39010127 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง ปางกู่โนนสัง
39010128 โรงเรียนปรางค์กู่ ปางกู่โนนสัง
39010129 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 ปางกู่โนนสัง
39010130 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ปางกู่โนนสัง
39010131 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง ปางกู่โนนสัง
39010132 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 ปางกู่โนนสัง
39010133 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ หนองเรือโนนสัง
39010134 โรงเรียนบ้านท่าลาด หนองเรือโนนสัง
39010135 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา หนองเรือโนนสัง
39010136 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง หนองเรือโนนสัง
39010137 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก หนองเรือโนนสัง
39010138 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ หนองเรือโนนสัง
39010139 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง กุดสะเทียนศรีบุญเรือง
39010140 โรงเรียนบ้านกุดแท่น กุดสะเทียนศรีบุญเรือง
39010141 โรงเรียนบ้านวังคูณ กุดสะเทียนศรีบุญเรือง
39010142 โรงเรียนบ้านนาทม กุดสะเทียนศรีบุญเรือง
39010143 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง กุดสะเทียนศรีบุญเรือง
39010144 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร กุดสะเทียนศรีบุญเรือง
39010145 โรงเรียนบ้านทรายมูล ทรายทองศรีบุญเรือง
39010146 โรงเรียนบ้านหนองอุ ทรายทองศรีบุญเรือง
39010147 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม ทรายทองศรีบุญเรือง
39010148 โรงเรียนบ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด ทรายทองศรีบุญเรือง
39010151 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง นากอกศรีบุญเรือง
39010152 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก นากอกศรีบุญเรือง
39010153 โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา นากอกศรีบุญเรือง
39010154 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม นากอกศรีบุญเรือง
39010155 โรงเรียนบ้านโคกล่าม นากอกศรีบุญเรือง
39010156 โรงเรียนบ้านโนนงาม นากอกศรีบุญเรือง
39010157 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น นากอกศรีบุญเรือง
39010158 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง นากอกศรีบุญเรือง
39010159 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี นากอกศรีบุญเรือง
39010160 โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก นากอกศรีบุญเรือง
39010161 โรงเรียนบ้านวังไฮ นากอกศรีบุญเรือง
39010162 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) นากอกศรีบุญเรือง
39010163 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา นากอกศรีบุญเรือง
39010164 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา โนนม่วงศรีบุญเรือง
39010165 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง โนนม่วงศรีบุญเรือง
39010166 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โนนม่วงศรีบุญเรือง
39010167 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โนนม่วงศรีบุญเรือง
39010168 โรงเรียนบ้านมอเหนือ โนนม่วงศรีบุญเรือง
39010169 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาดศรีบุญเรือง
39010170 โรงเรียนโนนคูณวิทยา โนนสะอาดศรีบุญเรือง
39010171 โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา โนนสะอาดศรีบุญเรือง
39010172 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น โนนสะอาดศรีบุญเรือง
39010173 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง โนนสะอาดศรีบุญเรือง
39010174 โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดศรีบุญเรือง
39010175 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา โนนสะอาดศรีบุญเรือง
39010176 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง โนนสะอาดศรีบุญเรือง
39010177 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา โนนสะอาดศรีบุญเรือง
39010178 โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) โนนสะอาดศรีบุญเรือง
39010179 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง เมืองใหม่ศรีบุญเรือง
39010180 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เมืองใหม่ศรีบุญเรือง
39010181 โรงเรียนบ้านมอใต้ เมืองใหม่ศรีบุญเรือง
39010182 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา เมืองใหม่ศรีบุญเรือง
39010183 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน เมืองใหม่ศรีบุญเรือง
39010184 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโนนสง่า เมืองใหม่ศรีบุญเรือง
39010185 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย ยางหล่อศรีบุญเรือง
39010186 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ยางหล่อศรีบุญเรือง
39010187 โรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า ยางหล่อศรีบุญเรือง
39010188 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง ยางหล่อศรีบุญเรือง
39010189 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ยางหล่อศรีบุญเรือง
39010190 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง
39010191 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง
39010192 โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง
39010193 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง
39010194 โรงเรียนบ้านหนองแตง ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง
39010195 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง
39010196 โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง
39010197 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง
39010198 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง
39010199 โรงเรียนบ้านคอกวัว หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง
39010200 โรงเรียนบ้านผาสุก หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง
39010201 โรงเรียนบ้านหนองคังคา หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง
39010202 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง
39010206 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา หนองแกศรีบุญเรือง
39010207 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา หนองแกศรีบุญเรือง
39010208 โรงเรียนบ้านสำราญสุข หนองแกศรีบุญเรือง
39010209 โรงเรียนกุดหานสามัคคี หนองแกศรีบุญเรือง
39010210 โรงเรียนดอนปอวิทยา หนองบัวใต้ศรีบุญเรือง
39010211 โรงเรียนบ้านนาทับควาย หนองบัวใต้ศรีบุญเรือง
39010212 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด หนองบัวใต้ศรีบุญเรือง
39010213 โรงเรียนบ้านหนองโน หนองบัวใต้ศรีบุญเรือง
39010214 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน หนองบัวใต้ศรีบุญเรือง
39010215 โรงเรียนกุดจิกวิทยา หันนางามศรีบุญเรือง
39010217 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง หันนางามศรีบุญเรือง
39010218 โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง หันนางามศรีบุญเรือง
39010219 โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง" หันนางามศรีบุญเรือง
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2024.1.KAOPUNHOT