ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

200

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

126

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 6 /3%
1.2. นร.1 - 20 6 /3%
1.3. นร.21 - 40 21 /11%
1.4. นร.41 - 60 29 /15%
1.5. นร.61 - 80 35 /18%
1.6. นร.81 - 100 18 /9%
1.7. นร.101 - 120 11 /6%
รร.ไม่มีนักเรียน

6

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

190

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

194

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

47

ตาราง

1,783

ห้องเรียน
-17
ตาราง

24,417

นักเรียน
-335
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,640

-10
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

16,795

-285
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,982

-40
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -37.52

สพฐ. 0.00

-38.63

ประเทศ 0.00

-40.19

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -30.06

สพฐ. 0.00

-34.84

ประเทศ 0.00

-34.56

ตาราง

63.89

NT ป.3 (ดี ) 63.89

สพฐ. 52.11

11.78

ประเทศ 52.80

11.09

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,192

ครูและบุคลากร

สนง.
79
รร.
2,113
ตาราง

105

เกษียณอายุ 2566

สนง.
5
รร.
100
ตาราง

2,192

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 6 /3%
ปฐมวัย - ประถมฯ144 /72%
ปฐมวัย - ม.ต้น46 /23%
ประถมฯ3 /2%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 126 /63%
ขนาดกลาง 71 /36%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 126 /63%
ขนาดที่ 2 48 /24%
ขนาดที่ 3 16 /8%
ขนาดที่ 4 7 /4%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
200 โรงเรียน

3 อำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู

70 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง

55 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง

75 โรงเรียน

ตาราง

20 เครือข่าย
เมืองหนองบัวลำภู 1

7 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 2

7 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 3

16 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 4

9 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 5

10 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 6

13 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 7

10 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง 1

11 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง 2

10 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง 3

11 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง 4

10 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 2

11 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง 5

13 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 3

8 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 4

8 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 5

11 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 6

9 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 7

8 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 8

9 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 1

10 โรงเรียน

ตาราง
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT